Nyttig informasjon

ÅPNINGSTIDER

Skaustua omsorg er åpent alle hverdager og helger unntatt:

  • Nyttårsaften fra kl.16.00
  • Påskehelgen
  • 23.des fra 16.00
  • ”Røde” dager

Hvis avlastningsdager faller på disse dagene, har man ikke disse dagene til gode eller mulighet til å bytte disse til andre dager.

Det er 1 mnd oppsigelse av plassen. Oppsigelsen skal være skriftlig.

Ved avlastning på hverdager, henter vi brukeren på skolen og bringer til hjemmet etter oppholdet.

Det blir organisert henting/bringing knyttet til helgeavlastning i nærheten av hjemmet.

Helgeavlastningen er fra fredag ca kl 16.00 til søndag kl 16.00. Det kan være inntil 1 t ”sprik” mellom hente og levere tider.

Ved frafall av plass ved sykdom eller andre ting, kan man pga plass (antall senger) oppleve at disse døgnene går tapt. Men vi strekker oss så langt som mulig for å imøtekomme tapet av døgn.

MEDISINER

Egne prosedyrer knyttet til utlevering av medisin som foresatte og Skaustua signerer.

INFORMASJON OM BARNET

Oppdragsgivere i form av foreldre/foresatte eller saksbehandlere plikter å gi Skaustua all nødvendig informasjon om barnet/ungdommen som kan ha betydning for oppholdet. Dette av hensyn til barnet selv, andre brukere og personalet.

Om noe endres, skal dette meldes til Skaustua v/ Kari Thømt.

Skaustua Omsorg forholder seg til ”Lov om sosiale tjenester” og kan ved utagering benytte seg av tvang dersom brukeren står i fare for å skade seg selv, andre brukere eller personalet. Tvangsbruk skal ikke overstige det som er nødvendig for å avverge skade eller fare for skade. Bruk av tvang blir skriftliggjort, forevist foresatte og arkivert med tanke på evt tilsyn.

Dersom en deltaker  gjentatte ganger viser utagerende, truende adferd ovenfor andre brukere, kan Skaustua Omsorg utestenge eller si opp en bruker med øyeblikkelig virkning.

Alle ansatte ved Skaustua må fremlegge politiattest og underskrive taushetserklæring før tiltredelse. Brudd på taushetsløfte eller rutiner ved tvangsbruk, kan medføre oppsigelse med øyeblikkelig virkning.

For at oppholdet skal virke tilfredsstillende for alle parter, er det viktig med et godt samarbeid mellom foreldre/foresatte og Skaustua.

Vi  ønsker at foreldre/foresatte og Skaustua gjensidig informerer om det skulle være noe i forkant eller etterkant av et opphold.

Dette kan gjøres til Kari Thømt på tlf 47 90 31 96, eller på e-post kari@skaustua.no